Et trobes al lloc web de GLOBALCOM, de Xavier Puig un emprenedor de la comunicació. Qualsevol usuari pot visitar aquest lloc web de manera lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús exclusivament personal. “Usuari” és qualsevol persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc i que, per tant, està subjecta al contingut d’aquest Avís legal.

GLOBALCOM no exigeix la subscripció o el registre previs com a usuari per accedir i utilitzar aquest lloc, sense perjudici que se’n facin servir determinats serveis o continguts. GLOBALCOM es reserva el dret de modificar o suprimir els continguts, els serveis i les informacions que hi ha en aquest lloc web en qualsevol moment i sense avís previ.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB

Tots els drets de propietat intel·lectual dels continguts d’aquesta pàgina web són de titularitat exclusiva de GLOBALCOM i a nosaltres ens correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació. En queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de GLOBALCOM.

SOBRE LES TEVES DADES

A Globalcom  sempre treballem per complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garantir el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals de les diferents lleis i reglaments d’aquesta matèria.

Tenint en compte aquestes normatives, t’informem que l’ús del web pot necessitar que es facilitin unes certes dades personals a través de formularis de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per Globalcom , Responsable del tractament, les dades del qual són:

 • Denominació Social: Xavier Puig Garcia
 • Telèfon: 647 33 38 93 / 93 3222041
 • Correu Electrònic: info@globalcom.cat

Obtenció i Tractament de Dades Personals

Una dada personal és qualsevol informació relativa a una persona: nom, correu electrònic, domicili, telèfon, NIF/NIE… Addicionalment, quan un Usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

Globalcom , com a Responsable del Tractament, tenim el deure d’informar-te del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web.

En els correus electrònics i formularis de contacte només et demanarem les dades precises per a poder realitzar el servei que contractis o per poder respondre adequadament a la petició d’informació que realitzis. En cap cas es realitzarà un ús diferent de les dades que la finalitat per als quals han estat recaptats.

Formularis de contacte/correu electrònic

Finalitat del formulari: Donar resposta a la teva sol·licitud d’informació realitzada a través del formulari de contacte.
Legitimació: Consentiment de l’Usuari, que podràs revocar en qualsevol moment.
Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través de servidors gestionats ubicats dins de l’estat espanyol.

Mesures de Seguretat

El web Globalcom.cat adopta les mesures tècniques i de seguretat per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, i que garanteixen així la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part dels encarregats del Tractament designats.

El Lloc web de Globalcom compta a més amb un xifratge SSL, que et permet a l’enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte.

Cessió de dades

No cedim, ni comunicarem a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui estrictament necessari per a la prestació d’un servei. Concretament, les dades podran ser cedits a:

 • Proveïdors de serveis tecnològics o informàtics
 • Proveïdors de serveis de pagament
 • Empreses de missatgeria
 • Tercers o intermediaris, en qualitat de prestadors de serveis, que operin en el nostre propi nom (gestoria, assessoria…).

Les cessions de dades es produiran respectant la més estricta confidencialitat, emprant les mesures necessàries, com ara la signatura de contractes de confidencialitat, o l’adhesió a les seves polítiques de privacitat establertes en les seves respectives pàgines web. L’Usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als Encarregats del Tractament, enviant un correu electrònic a info@globalcom.cat

A més, en aquells casos en què sigui necessari, les dades de Clients podran ser cedits a determinats organismes, en compliment d’una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, Inspecció de Treball, etc.

Com pots exercir els teus drets?

La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Per a això, tu, com a Usuari, hauràs de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat, mitjançant correu electrònic a info@globalcom.cat.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’Usuari, l’objecte de la sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix Usuari.

Tens dret a:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals que estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si escau, s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació, en cas que les dades personals siguin incorrectes o inexactes, o supressió de les dades que resultin ser inadequats o excessius.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per Globalcom les dades estrictament necessàries per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: es refereix al dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o se cessi en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, tret que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
 • En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Ens comprometem a executar tots aquests drets dins del termini legal màxim (un mes).

Si un Usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què Globalcom està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

Conservació de les dades

Les teves dades de caràcter personal que usin el formulari de contacte o que ens enviïn un correu electrònic  sol·licitant informació seran tractats durant el temps estrictament necessari per a atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Les dades de caràcter personal dels Clients seran tractats fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial).
 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i sig. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
 • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

En el cas de tractament de dades de candidats (Curriculum Vitae), Globalcom podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per a incorporar-lo a futures convocatòries, tret que el candidat es manifesti en contra.

Xarxes socials

Globalcom compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’Usuaris (d’ara endavant, seguidors) publicats per Globalcom.

La finalitat del tractament de dades per part de Globalcom quan la llei no el prohibeixi, serà la d’informar-te, seguidor, de les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas Globalcom extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntualment i expressament el teu consentiment per a això (per exemple, per a la realització d’un concurs).

Transferències Internacionals de Dades.

Ocasionalment, Globalcom utilitza els serveis d’enviament de comunicacions electròniques de l’empresa Mailchimp, que està situada als Estats Units. S’han signat unes clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea amb aquesta entitat, amb la finalitat d’assegurar el nivell de protecció adequat en el tractament de les teves dades personals, conforme als criteris establerts per RGPD.

Amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, l’Usuari atorga expressament i de manera inequívoca el seu consentiment per a la transferència internacional de les seves dades mateixes a aquesta/s empresa/s prestadora/s de serveis.

Selecció de Personal

L’aspirant que enviï comunicacions electròniques a Globalcom amb la finalitat d’accedir als processos de selecció de personal del responsable, ens autoritza a analitzar els documents que remesos (per exemple, el Curriculum Vitae), tot el contingut que sigui directament accessible a través de cercadors d’Internet (per exemple, Google), els perfils que mantingui en xarxes socials professionals (per exemple, LinkedIn), les dades obtingudes en les proves d’accés i la informació que reveli en l’entrevista de treball, amb l’objectiu de valorar la seva candidatura i poder, si escau, oferir-li un lloc de treball.

En cas que el candidat no sigui seleccionat, podrem mantenir emmagatzemat el Curriculum Vitae durant un màxim de dos anys, per a incorporar-ho a futures convocatòries, sempre que el candidat manifesti el contrari. Caldrà el consentiment de l’interessat que també podrà revocar en qualsevol moment.

Confidencialitat

La informació que hagis facilitat a Globalcom la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats diferents dels aquí descrites. Globalcom s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

Informació sobre la política de cookies